Mammolaborant

Mammolaborant

Locatie Amersfoort/Utrecht/ Gooi en Vechtstreek
Branche Zorg
Categorie Ik wil... met mensen werken
Contact info@leerwerkmail.nl
Wat ga je doen?

Als mam­mo­la­bo­rant word je tij­dens het twee­ja­ri­ge leer­tra­ject op­ge­leid om zelf­stan­dig mam­mo­gra­fisch on­der­zoek uit te voe­ren. Bij een mam­mo­gra­fisch on­der­zoek wor­den er mid­dels rönt­gen­ap­pa­ra­tuur borst­fo­to’s ge­maakt met als doel het vroeg­tij­dig op­spo­ren van borst­kan­ker bij vrou­wen van 50 tot en met 75 jaar. Je werkt met ge­spe­ci­a­li­seer­de tech­no­lo­gie­ën voor het ma­ken van goe­de rönt­gen­fo­to’s. Ge­du­ren­de je werk­dag wis­sel je van plek in het (mo­bie­le) on­der­zoeks­cen­trum: het ene mo­ment schrijf je cli­ën­ten in en het an­de­re mo­ment maak je de mam­mo­gra­fie­ën waar­bij je ook re­gi­stra­ties en op­mer­kin­gen plaatst. Twee screeningsradiologen be­oor­de­len ach­ter­af je ge­maak­te mam­mo­gra­fie­ën en ne­men je be­vin­din­gen mee.

Jouw werk­zaam­he­den zijn:

 • Het on­der­zoeks­cen­trum ope­nen en ge­reed ma­ken voor de komst van de cli­ën­ten.
 • De cli­ën­ten in­for­me­ren over de gang van za­ken, hen be­ge­lei­den, in­stru­e­ren en ge­rust­stel­len.
 • Het ma­ken van mam­mo­gra­fie­ën en het be­oor­de­len van de tech­ni­sche kwa­li­teit en dia­gnos­ti­sche waar­de van de op­na­mes.
 • Het clas­si­fi­ce­ren van de ge­ge­vens in een ge­au­to­ma­ti­seerd sys­teem.
 • Het on­der­hou­den van de ap­pa­ra­tuur en ver­hel­pen van klei­ne sto­rin­gen.
 • Deel­ne­men aan in­ter­col­le­gi­a­le kwa­li­teits­toet­sin­gen, na­scho­lin­gen en fo­to­be­spre­kin­gen met de scree­nings­ra­dio­loog

Bekijk dit filmpje ‘Mammolaboranten aan het woord’

Wat biedt het traject?    Startdatum september 2021
 • Een be­taal­de in­ter­ne op­lei­ding tot mam­mo­la­bo­rant van 2 jaar (32 uur per week) op HBO niveau.
 • Een sa­la­ris in FWG 35 con­form cao Zie­ken­hui­zen op ba­sis van 36 uur per week. .
  – start op­lei­ding: € 2.387,- (FWG 35-4)
  – na af­ron­ding op­lei­ding MB’er in de scree­ning (7 maan­den): € 2.464,- (FWG 35-5)
  – na af­ron­ding 1e jaar op­lei­ding: € 2.526,- (FWG 35-6)
 • Na af­ron­ding van de in­ser­vi­ce op­lei­ding een sa­la­ris in FWG 45 tot maxi­maal € 3.322,- bru­to per maand.
 • Een leer-ar­beids­over­een­komst ge­du­ren­de de op­lei­ding. Na de op­lei­ding krijg je een con­tract voor on­be­paal­de tijd aan­ge­bo­den.

Je start met de in­ser­vi­ce op­lei­ding tot mam­mo­la­bo­rant. Het eer­ste ge­deel­te van de in­ser­vi­ce op­lei­ding be­staat uit de op­lei­ding tot MB’er in de scree­ning (scree­nings­as­sis­tent). Dit is een be­roeps­voor­be­rei­den­de pe­ri­o­de en de­ze op­lei­ding duurt on­ge­veer 16 we­ken, 4 da­gen per week. Ge­mid­deld wordt er 1 dag per week the­o­rie ge­ge­ven en de ove­ri­ge tijd volg je prak­tijk­da­gen op een op­lei­dings­cen­trum van Be­vol­kings­on­der­zoek.

Na de op­lei­ding tot MB’er in de scree­ning (scree­nings­as­sis­tent) wordt de op­lei­ding ver­volgd met af­wis­se­lend the­o­rie en prak­tijk, waar­bij de the­o­rie aan­sluit op de prak­tijk ge­du­ren­de de res­te­ren­de tijd, zo­dat de to­ta­le op­lei­ding af­ge­slo­ten kan wor­den in twee jaar. Naast het vol­gen van the­o­rie ben je werk­zaam op een on­der­zoeks­cen­trum. In de­ze twee jaar loop je ook sta­ge in het zie­ken­huis, zo­dat je ken­nis maakt met de ver­schil­len­de mo­da­li­tei­ten op het ge­bied van mam­mo­gra­fie. Daar­naast be­hoort het ma­ken van ver­schil­len­de op­drach­ten, zo­als fo­to­be­spre­king la­bo­rant-ra­dio­loog ook tot de op­lei­ding. Aan het ein­de van de op­lei­ding volgt een af­stu­deer­fa­se met het schrij­ven van een scrip­tie.

Het the­o­re­tisch deel van de op­lei­ding wordt gro­ten­deels in Utrecht ge­ge­ven (prak­tijk­les­sen wor­den ge­ge­ven in Rot­ter­dam). In de re­gio waar je woont vindt de (ver­die­ping van de) prak­tijk plaats.

Wat heb jij te bieden?
 • Een ha­vo di­plo­ma (voor­keur pro­fiel Na­tuur & Tech­niek of Na­tuur & Ge­zond­heid) of een mbo-ni­veau 4 di­plo­ma (met tech­ni­sche, me­di­sche of ver­zor­gen­de rich­ting).
 • Goe­de so­ci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en em­pa­thisch ver­mo­gen.
 • Beheersing Nederlandse taal op C1 niveau.
 • Je hebt een leer­gie­ri­ge werk­hou­ding. Bo­ven­op de 32-uri­ge werk­week komt er zelf­stu­die in de avond­uren en week­en­den bij.
 • Je bent in het be­zit van het rij­be­wijs B en een au­to.
 • In bezig kunnen komen van Verklaring Omtrent Gedrag.
 • Een as­sess­ment maakt deel uit van de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.
Kosten

Geen: de opleiding wordt betaalt door de werkgever.

Solliciteren

Interesse in deze uitdagende baan met opleiding en contract voor mammolaborant?   Stuur je CV en een motivatie waarom jij geschikt bent voor dit traject naar  Werkgeversservicepunt Amersfoort, marieke.vanramselaar@uwv.nl

(Zet in je mail erbij dat je deze vacature op de site van het Leerwerkloket gevonden hebt).